ติดปีกให้องค์กร พัฒนาบุคลากรด้วยระบบเรียนออนไลน์

การแข่งขันขององค์กรต่าง ๆ ล้วนมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้ล้มหายตายจากออกไปจากระบบในทุก ๆ วัน ซึ่งการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า “พนักงาน” เป็นปัจจัยอีกตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ดังนั้นพนักงานที่มีทักษะการทำงานที่เพียงพอและพร้อมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปกับองค์กร มักเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะนำพาองค์กรไปสู้เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้

ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและสามารถตอบโจทย์ทุกการเปลี่ยนแปลงจากตลาดได้ จึงกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กร ในการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ในสิ่งที่พวกเขาต้องการและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันการเรียนออนไลน์ เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากอีกเครื่องมือหนึ่ง

ซึ่งจากผลการสำรวจพบได้ว่า การเติบโตของตลาดการเรียนออนไลน์ในปัจจุบัน มีการเติบโตเพิ่มสูงจากปี   2000 มากกว่า  900 %  และมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยจาก Walden University  ที่ได้สนับสนุนให้เห็นถึงความสำคัญในการนำการเรียนออนไลน์มาใช้ในองค์กร โดยผลสรุปจากงานวิจัยสรุปไว้ว่า

ผู้บริหารควรเพิ่มระบบการเรียนออนไลน์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน

ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการบริหารจัดการในอนาคต และจากการรวบรวมความคิดเห็นจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล พบว่าการนำระบบเรียนออนไลน์มาใช้ในองค์กร มีประโยชน์กับองค์กรดังนี้

 • Efficiency and convenience
  ความมีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายของการเรียนออนไลน์ ที่เอื้อประโยชน์แก่พนักงานในการจัดสรรเวลาการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการ โดยสามารถเข้าเรียนรู้ได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ ส่งผลให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเพิ่มมากขึ้น และในท้ายที่สุดแล้วย่อมส่งผลต่อทักษะการทำงานที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพและผลิตผลขององค์กรได้โดยบริษัทชั้นนำด้านการสำรวจอย่าง American Society for Training and Development ได้ทำการสำรวจข้อมูลจาก 2,500 บริษัท ซึ่งได้ผลสรุปอย่างชัดเจนว่า  

  บริษัทที่มีการพัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่องสามารถส่งผลให้ได้รับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 218% ต่อการพัฒนาพนักงาน 1 คน และได้รับ Profit margin ที่สูงขึ้น 24 % 

 • Motivation
  พนักงานทุกคนย่อมหวังผลสำเร็จและความก้าวหน้าจากการทำงาน แต่อย่างไรก็ตามประสบการณ์จากการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน จากวิธีการเรียนรู้แบบเดิมในห้องเรียน อาจส่งผลต่อทัศนคติด้านลบต่อพนักงานในการพัฒนาตนเอง เนื่องจากความไม่น่าสนใจในห้องเรียนหรือห้องอบรม แต่เมื่อเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้มาเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ พนักงานสามารถเพิ่มทักษะความรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนานได้  เช่น การเรียนรู้ผ่านเกมส์ ซึ่งสามารถเพิ่มทักษะความรู้และสร้างความสนุกสนานได้ในเวลาเดียวกัน เป็นการกระตุ้นให้พนักงานต้องการพัฒนาทักษะอยู่เสมอ มีการคาดการณ์จาก Business insider ที่เป็นสำนักข่าวชั้นแนวหน้า ด้านธุรกิจและการเงินของสหรัฐอเมริกา ได้สรุปตัวเลขการเติบโตในตลาดการเรียนออนไลน์ในส่วนนี้ไว้ว่า

  ตลาดของการเรียนออนไลน์ผ่านเกมส์ จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2011 ที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 5,502 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2018 ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดด

 • Greener & Cost-Effective
  การนำระบบการเรียนออนไลน์มาใช้ในองค์กร นำมาซึ่งการประหยัดต้นทุนในการพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานในระยะยาวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเรียนออนไลน์นั้นพนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องมีห้องเรียน ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารประกอบการสอน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือแหล่งความรู้ที่เผยแพร่สามารถใช้ซ้ำได้โดยการเข้าถึงระบบออนไลน์  โดยพบว่า

  ทุกการลงทุนในการสร้างระบบการเรียนออนไลน์ในองค์กร 1 ดอลลาร์ จะสามารถคืนผลกำไรผ่านประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้นของพนักงานได้ถึง 30 ดอลลาร์ นั่นหมายความถึงการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนถึง 3,000 % หรือ 30 เท่าของเงินลงทุน 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าการให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ในที่ทำงานสามารถนำไปสู่การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กรได้ โดยการพัฒนาผ่านพนักงานที่ถือว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อใดก็ตามที่ฟันเฟืองมีความแข็งแรง สามารถรองรับความยืดหยุ่นที่เปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้ดีเท่าไหร่ องค์กรก็สามารถขับเคลื่อนได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น ณ วันนี้ ถึงเวลาติดปีกให้องค์กรด้วยการพัฒนาการเรียนออนไลน์แล้ว

ปรึกษาระบบเรียนออนไลน์สำหรับกวดวิชา และองค์กร
ได้ที่ช่องทาง Line : @coursesquare และเว็บไซต์  https://mine.coursesquare.co

Share this:

  3 Comments   Comment

 1. Avatar

  Adoro esta cancion, es muy buena, me da mucha risa la manera pervertida en la que hablan al comienzo. Hablaré desde el lado que interesa a quien lo toma, los efectos que me produce y porque pienso que es mejor esto que la Viagra.

  Reply
 2. Avatar

  Los problemas de disfunción eréctil o impotencia son muy comunes entre los hombres. Por un lado podrás encontrar los ejercicios de relajación y respiración; luego la actividad física para favorecer el funcionamiento del organismo, como por ejemplo las rutinas cardiovasculares; y finalmente tenemos los ejercicios directos para la disfunción erectil como los Kegel, que deben hacerse en al menos 30 repeticiones por día, comprimiendo y luego relajando los músculos de la pelvis.

  Reply

Leave a Comment