พิพัฒน์ เผ่าสุวรรณ

สำหรับคนที่อยากได้พื้นฐานการร้องเพลงแล้ว คอร์สนี้ผมถีอว่าคุ้มมากๆ ได้ความรู้เเละสามารถนำไปปฏิบัดิไดัจริง ครูผู้สอนก็มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีครับ